Allmänna hyresvillkor

1. Tillämplighet

Dessa villkor gäller vid uthyrning av objekt och är integrerade i det avtal som träffats mellan MSP Event AB (Ägaren) och Hyrestagaren då signerad orderbekräftelse mottagits av Ägaren.

2. Leverans

Frakt från Ägarens lager samt montage-, drifts- och underhållskostnader skall betalas av Hyrestagaren.

Kostnader för demontage och återtransport till Ägarens lager skall betalas av Hyrestagaren.om inte annat avtalats.

Hyrestagaren svarar för lastning och lossning.

Vid återlämning ska hyresobjektet vara väl rengjort och (med beaktande av normalt slitage) i skick som vid uthyrningens början. I annat fall äger Ägaren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa hyresobjektet.

3. Myndighetstillstånd

Hyrestagaren svarar för att erforderliga tillstånd från myndigheter erhålles (t ex bygganmälan/bygglov).

4. Ombokning och avbokning

Om avbokning sker inom 14 dagar före planerat evenemang debiteras 25 % av ordervärdet. För mässor gäller följande särskilda villkor: En avgift på 25 % av totalbeloppet tillkommer till de order som inkommer mindre än 14 dagar innan mässan äger rum. Order som ombokas eller avbokas senare än 14 dagar före leverans debiteras med fullt hyrespris. 

5. Skador

Vid återställande skall hyresobjektet– sedan hänsyn tagits till normalt slitage och normal nedsmutsning under hyrestiden – vara i samma skick som vid leveransen. Kostnaden för eventuell värdeminskning eller skador, som ej är hänförliga till normalt slitage, debiteras särskilt efter hyrestidens slut.

Ägaren ansvarar ej i något fall för direkt eller indirekt skada eller förlust, som kan drabba Hyrestagaren eller annan genom användning av eller skada på Hyresobjektet. Ägaren skall vidare vara befriad från ansvar för kostnader eller förluster, beroende av förhållanden som ligger utanför Ägarens kontroll.

Hyrestagaren är icke berättigad till ersättning för utebliven eller försenad uthyrning.

6. Skötsel

Hyrestagaren skall väl sköta och vårda hyresobjektet enligt av Ägaren lämnade skötselinstruktioner samt skydda detta mot åverkan. Ändring eller reparation av hyresobjektet får endast utföras av Ägaren eller efter hans anvisningar.

Hyrestagaren är ensam ansvarig för förlust av eller skada på hyresobjektet– oberoende av vållande eller våda – under hyrestiden. Ägaren äger rätt att när som helst under hyrestiden inspektera hyresobjektet. Ägaren ansvarar ej för skador i de fall Hyrestagaren själv svarar för montage och ej följt Ägarens anvisningar.

7. Andrahandsupplåtelse/utmätning

Hyrestagaren äger icke rätt att till annan utlåna, pantsätta eller uthyra hyresobjektet eller transportera detta avtal. Skulle utmätning eller annan exekutiv åtgärd komma ifråga beträffande hyresobjektet, skall Hyrestagaren omedelbart underrätta Ägaren om detta samt genom uppvisande av hyreskontrakt hindra åtgärden.

8. Försäkring

Det åligger Hyrestagaren att själv teckna försäkring samt bifoga försäkringsbrev tillsammans med undertecknad orderbekräftelse, innan leverans sker.

Hyrestagaren skall på egen bekostnad hålla hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet under hela hyrestiden; varvid som förmånstagare skall insättas Ägaren. Hyrestagaren skall på begäran översända kopia av försäkringsbrevet till Ägaren. All rätt till ersättning från försäkringsbolag eller annan ersättning, som kan komma att tillerkännas Hyrestagaren på grund av skada på hyresobjektet, överlåtes till Ägaren. Hyrestagaren skall hålla Ägaren skadefri beträffande eventuell självrisk.

9. Hävning

Ägaren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och ta tillbaka hyresobjektet i följande fall:

a) Om hyran är obetald 12 dagar efter förfallodagen

b) Hyrestagaren vanvårdar hyresobjektet eller vägrar besiktning

c) Hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling eller på annat sätt antas vara insolvent

d) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelserna i hyresavtalet.

Hyrestagaren är berättigad häva hyresavtalet vid försenad uthyrning, som icke vållats av honom själv.

10. Återtagande

Samtliga kostnader i samband med eventuellt återtagande av hyresobjektet skall betalas av Hyrestagaren. Dessutom skall Hyrestagaren ersätta Ägaren dennes skada med anledning av Hyrestagarens avtalsbrott och hyresavtalets för tidiga upphörande.

11. Överlåtelse

Ägaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sin rätt enligt detta kontrakt utan Hyrestagarens medgivande.

12. Entreprenad

Vid utförd entreprenad gäller vad som sägs i AB 92, kapitel 5.

13. Övriga villkor

Hyrestagaren svarar för att erfoderliga tillstånd från myndigheter erhålles (t ex bygglov). Priserna gäller under förutsättning att kran och lastbil kan köra intill monteringsplatsen samt att denna är avstädad när montörer anländer, och att markunderlaget är av den beskaffenhet att montering kan ske utan extra uppallning och att förankring kan ske utan risk för skada på ev. ledningar under markytan. För extra arbeten utöver ordinarie montage- och demontagetid och av Ägaren ej orsakade väntetider, debiteras f.n. 450:-/timme och man exkl. kostnader för resor, kost och logi.

14. Skiljedom

Ägarens fordran på hyra skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom betalningsföreläggande eller lagsökning och tvister rörande mer än 6 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.

15. Hyresperiod

Vid hyra utan fastställt slutdatum åligger det Hyrestagaren att skriftligen säga upp hyresavtalet med minst 30 dagars varsel, under uppsägningstiden debiteras ordinarie månadshyra.

16. Betalningsvillkor

Fakturabeloppet ska vara Ägaren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Ägaren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.

SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP

Säljaren förbehåller sig äganderätten till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återtaga varan.